Rss

RIK

RIKric

RESEARCH IN KINESIOLOGY

Меѓународно списание за кинезиологија и други сродни науки

UDC: 796, ISSN 1857-7679

 

Издавач: ФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ ПЕДАГОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Пристапот до неговата содржина е слободно достапен без плаќање од  индиви-дуалните и институционалните корисници. На корисниците им е дозволено да го читаат, преземаат, печатат, да пребаруваат или да создаваат поврзувања  на целосниот текст на статиите од списанието. Кусиот наслов на списанието е: RIK.

Списанието е презентиранио и вклучено со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK-Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Списанието  излегува два пати годишно со посебни броеви, а по потреба и со Додатоци (суплементи) за секој посебен број. Трудовите се објавуваат на англиски јазик со апстракти на англиски и македонски јазик.
Уредувачкиот одбор на списанието продолжува да ја следи и подобрува политиката за неговото успешно  и квалитетно издавање. Списанието објавува научни и стручни трудови според  критериумите кои се наведени во Упатството за авторите. Упатството е отпечатено на овој Сајт и  на крајот од списанието.

Трудовите можат да бидат со теми од фундаменталната и апликативната научна и стручна  работа во областа на Киезиологијата и други општествени и природни науки (антропологија, психологија, педагогија, биологија, медицина, право, економија, градежнштво, урбанизам, екологија, информатика, менаџмент и слични науки) кои се во интердисцилинарни релации со неа.

 

АРХИВА

2017

Vol.44,No.2
Vol.44,No.1

2016

Vol.44,No.2
Vol.44,No.1

2015

Vol.43,No.2
Vol.43,No.1

2014

Vol.42,No.2
Vol.42,No.1

2013

Vol.41,No.2
Vol.41,No.1

2012

Vol.40,No.2
Vol.40,No.1

2011

Vol.39,No.2
Vol.39,No.1