Rss

АПЕС

123

ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Mеѓународно списание за научни и стручни прашања во физичкото образование и спортот

UDC: 796 ISSN: 1857-7687

 

Издавач: ФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИTE ПЕДАГОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Пристапот до неговата содржина е слободно достапен без плаќање од  индивидуалните и институционалните корисници. На корисниците им е дозволено да го читаат, преземаат, печатат, да пребаруваат или да создаваат поврзувања  на целосниот текст на статиите од списанието. Кусиот наслов на списанието е: APES.

Списанието е презентиранио и вклучено со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK-Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Списанието објавува фундаментални и апликативни стручни и научни трудови, засновани на анализа и примена на  методски постапки  од областа на  активностите на физичкото образование  спортот, како и од областа на општествените и биолошко-медицинските науки кои се поврзани со тие активности. Списанието  излегува два пати годишно во посебни броеви  со објавени трудови на англиски јазик и со апстракти на англиски и македонски јазик. По потреба се издаваат и Додатоци (Суплементи) за секој посебен број на списанието.

Подготовката на трудовите за објавување, треба да е усогласена со критериумите кои се наведени во Упатството за авторите, кое е приложено во овој Сајт и отпечатено на последните страници во списанието.

АРХИВА

2017

Vol.07,No.2
Vol.07,No.1

2016

Vol.06,No.2
Vol.06,No.1

2015

Vol.05,No.2
Vol.05,No.1

2014

Vol.04,No.2
Vol.04,No.1

2013

Vol.03,No.2
Vol.03,No.1

2012

Vol.02,No.2
Vol.02,No.1

2011

Vol.01,No.2
Vol.01,No.1

Списанието објавува фундаментални и апликативни стручни и научни трудови, засновани на анализа и примена на  методски постапки  од областа на  активностите на физичкото образование  спортот, како и од областа на општествените и биолошко-медицинските науки кои се поврзани со тие активности. Списанието  излегува два пати годишно во посебни броеви  со објавени трудови на англиски јазик и со апстракти на англиски и македонски јазик. По потреба се издаваат и Додатоци (Суплементи) за секој посебен број на списанието.

Подготовката на трудовите за објавување, треба да е усогласена со критериумите кои се наведени во Упатството за авторите, кое е приложено во овој Сајт и отпечатено на последните страници во списанието.