Федерација на спортски педагози

Федерацијата има реализирано повеќе стручни и научни теоретскии и апликативни активности.

За Федерацијата

Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија е основана во 1953 година. Таа е една од најстарите федерации во Република Македонија. Во нејзиниот состав, со оглед на степенот на стручното образование се вбројуваат над 1500 спортски педагози, меѓу кои најголемиот дел се со високо образовани од областа на кинезиологијата. Еден дел од нив се магистри и доктори на науки од таа област. Забележителен број од нив, активно делуваат и се членови во работните тела на Федерацијата.

Функција на Федерацијата

Последни новости

УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАН 22-РИОТ СИМПОЗИУМ НА ФСПРМ

Федерацијата на спортски педагози на Република Македонија успешно го организираше 22-риот Симпозиум за спорт и физичко воспитување на младите, на 4-ти и 5-ти октомври, 2019 година во Струга. Симпозиумот беше реализиран со поддршка

15 – та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани колешки и колеги, Во прилог Ви испраќаме Покана за 15 Научна Меѓународна конференција, 28 и 29 април 2017 год. во Велес, Република Македонија. Презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународните списанија: RESEARCH IN

20 – ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Почитувани колешки и колеги, Во прилог Ви испраќаме Покана за 20 Меѓународeн научен Симпозиум, за  Спортот и Физчкото образование, ОХРИД, Република Македонија, 30 септември и 1 октомври, 2016 год. Превземете ја Поканата Охрид 2016 Презентираните трудови ќе бидат објавени во