Котизација

За учество на научните собири (симпозиуми и конфренции) кои ги организира Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија, се плаќа котизација.

Котицазијата опфаќа:

Висината на котизацијата попрецизно се определува во Поканата за соодветниот Симпозиум и за соодветната Конференција.

Уплатата на котизацијата се врши на адреса: Федерација на спортски педагози на Република Македонија, жиро с-ка 300000001971367, ЕДБ 4030995161919, депонент на: Комерцијана Банка – АД – Скопје, или при регистрацијата на учесниците.

Уплатата на котизацијата во денари се врши при регистрацијата на учесниците на Собирот.

Уплатата од странство во евра се врши на адреса: Account holder: Federation of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia, Iban code mk 07300701002220006, S.W.I.F.T. KOBSMK2X, Account No:0270100222088, Komercijalna Banka AD Skopje.