Rss

Котизација

За учество на научните собири (симпозиуми и конфренции) кои ги организира Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија, се плаќа котизација.

Котицазијата  опфаќа:

  • Право за учество на научниот собир и презентирање на  трудовите,
  • Сетификат и пригодни материјали за учесниците на Собирот,
  • Примероци на списанија од  претходните собири на Федерацијата,
  • Рецензирање и редактирање на трудовите,
  • Обврска за печатење на трудовите кои ќе се презентираат, односно позитивно рецензираат,
  • Кафе во текот на паузите на собирот,
  • Ручек, односно Свечена вечера,
  • Екскурзија или посета на културно историски споменици.

Висината на котизацијата попрецизно се определува во Поканата за соодветниот Симпозиум и за соодветната Конференција.

Уплатата на  котизацијата се врши на адреса: Федерација на спортски педагози на Република Македонија, жиро с-ка 300000001971367, ЕДБ 4030995161919, депонент на: Комерцијана Банка – АД – Скопје, или при регистрацијата на учесниците.

Уплатата на котизацијата во денари се врши при регистрацијата на  учесниците на Собирот.

Уплатата од странство во евра се врши на адреса: Account holder: Federation of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia, Iban code mk 07300701002220006, S.W.I.F.T. KOBSMK2X, Account No:0270100222088, Komercijalna Banka AD Skopje.