Раководство

Претседател на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија

Гордан Стојчевски

Секретар на Федарацијата на спортските педагози на Република Македонија

Душко Сачкарски

Одговорен уредник
на списанијата

Доц. д-р Билјана Попеска