Rss

Раководство

Претседател на Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија

Гордан Стојчевски
e-mail: gordan.stojcevski@yahoo.com
моб.тел. 071 213 140

Секретар на Федарацијата на спортските педагози на Република Македонија

Душко Сачкарски
e-mail: fsprm@yahoo.com
моб.тел. 071 316 881

Одговорен уредник на списанијата
Доц .д-р Билјана Попеска
E-mail: biljana.popeska@ugd.edu.mk