Rss

RIK

RIKric

RESEARCH IN KINESIOLOGY

Меѓународно списание за кинезиологија и други сродни науки

UDC: 796, ISSN 1857-7679

Издавач: ФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ ПЕДАГОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пристапот до неговата содржина е слободно достапен без плаќање од  индиви-дуалните и институционалните корисници. На корисниците им е дозволено да го читаат, преземаат, печатат, да пребаруваат или да создаваат поврзувања  на целосниот текст на статиите од списанието. Кусиот наслов на списанието е: RIK.

Списанието е презентиранио и вклучено со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK-Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Списанието  излегува два пати годишно со посебни броеви, а по потреба и со Додатоци (суплементи) за секој посебен број. Трудовите се објавуваат на англиски јазик со апстракти на англиски и македонски јазик.
Уредувачкиот одбор на списанието продолжува да ја следи и подобрува политиката за неговото успешно  и квалитетно издавање. Списанието објавува научни и стручни трудови според  критериумите кои се наведени во Упатството за авторите. Упатството е отпечатено на овој Сајт и  на крајот од списанието.

Трудовите можат да бидат со теми од фундаменталната и апликативната научна и стручна  работа во областа на Киезиологијата и други општествени и природни науки (антропологија, психологија, педагогија, биологија, медицина, право, економија, градежнштво, урбанизам, екологија, информатика, менаџмент и слични науки) кои се во интердисцилинарни релации со неа.

АРХИВА

2019

Vol.47,No.1-2

2018

Vol.46,No.1-2

2017

Vol.45,No.2
Vol.45,No.1

2016

Vol.44,No.2
Vol.44,No.1

2015

Vol.43,No.2
Vol.43,No.1

2014

Vol.42,No.2
Vol.42,No.1

2013

Vol.41,No.2
Vol.41,No.1

2012

Vol.40,No.2
Vol.40,No.1

2011

Vol.39,No.2
Vol.39,No.1