Rss

АПЕС

123

ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Mеѓународно списание за научни и стручни прашања во физичкото образование и спортот

UDC: 796 ISSN: 1857-7687

Издавач: ФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИTE ПЕДАГОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пристапот до неговата содржина е слободно достапен без плаќање од  индивидуалните и институционалните корисници. На корисниците им е дозволено да го читаат, преземаат, печатат, да пребаруваат или да создаваат поврзувања  на целосниот текст на статиите од списанието. Кусиот наслов на списанието е: APES.

Списанието е презентиранио и вклучено со целосен текст во: EBSCO (USA) SPORTDiscus with Full Text и индексирани во: DOAJ Directory of Open Access Journals; WorldCat; COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services; COBIB.MK-Union cooperative bibliographic database; Journals Library – Social Science Research Center Berlin; Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB); GETINFO – TIB German National Library of Science and technology; CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson University

Списанието објавува фундаментални и апликативни стручни и научни трудови, засновани на анализа и примена на  методски постапки  од областа на  активностите на физичкото образование  спортот, како и од областа на општествените и биолошко-медицинските науки кои се поврзани со тие активности. Списанието  излегува два пати годишно во посебни броеви  со објавени трудови на англиски јазик и со апстракти на англиски и македонски јазик. По потреба се издаваат и Додатоци (Суплементи) за секој посебен број на списанието.

Подготовката на трудовите за објавување, треба да е усогласена со критериумите кои се наведени во Упатството за авторите, кое е приложено во овој Сајт и отпечатено на последните страници во списанието.

АРХИВА

2020

Vol.10,No.1-2

2019

Vol.09,No.1-2

2018

Vol.08,No.1-2

2017

Vol.07,No.2
Vol.07,No.1

2016

Vol.06,No.2
Vol.06,No.1

2015

Vol.05,No.2
Vol.05,No.1

2014

Vol.04,No.2
Vol.04,No.1

2013

Vol.03,No.2
Vol.03,No.1

2012

Vol.02,No.2
Vol.02,No.1

2011

Vol.01,No.2
Vol.01,No.1

Списанието објавува фундаментални и апликативни стручни и научни трудови, засновани на анализа и примена на  методски постапки  од областа на  активностите на физичкото образование  спортот, како и од областа на општествените и биолошко-медицинските науки кои се поврзани со тие активности. Списанието  излегува два пати годишно во посебни броеви  со објавени трудови на англиски јазик и со апстракти на англиски и македонски јазик. По потреба се издаваат и Додатоци (Суплементи) за секој посебен број на списанието.

Подготовката на трудовите за објавување, треба да е усогласена со критериумите кои се наведени во Упатството за авторите, кое е приложено во овој Сајт и отпечатено на последните страници во списанието.